Hội thảo xây dựng năng lực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của Đại Học Y Hà Nội

Hội nghị
Email Print
16/01/2014 - 16:43 17/01/2014
Hà Nội

Hoạt động chuẩn bị trước hội thảo
- Ngày 6/1/2014, Đại học Y Hà Nội sẽ gửi tài liệu thảo luận trình bày kế hoạch tổng thể lấy ý kiến các cơ quan chủ chốt trong lĩnh vực điều trị nghiện chất và HIV và các viện trường, gồm có: CDC, USAID, SAMHSA, FHI360, VAAC, VNIMH, Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1 và 2 và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
- Các sản phẩm chính của hội thảo:
o Tài liệu thảo luận gửi xin ý kiến: 6/1/2014
o Báo cáo sau hội thảo: 24/1
o Hoàn thiện kế hoạch tổng thể để gửi lên CDC và PEPFAR: 14/2

Mục tiêu chung

Hội thảo Xây dựng năng lực đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của Đại học Y Hà Nội hướng tới xây dựng kế hoạch toàn diện nhằm nâng cao năng lực điều trị Methadone và điều trị nghiện chất nói chung của Đại học Y Hà Nội trong bốn năm tới từ 2014 đến hết 2017. Đây sẽ là nền tảng về hệ thống đào tạo góp phần duy trì chất lượng đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình Methadone của Việt Nam, cũng như đối phó với các vấn đề thách thức mới hiện nay về nghiện chất và HIV.

Mục tiêu cụ thể:

-          Lấy ý kiến phản biện và đề xuất, góp ý cho bản kế hoạch tổng thể do Đại học Y Hà Nội xây dựng, đặc biệt về mục tiêu, chiến lược và các hoạt động chính. 

-          Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội với các cơ quan trong nước và quốc tế làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện và điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Việt Nam.

Kết quả mog đợi

 -          ĐHYHN nhận được các góp ý và khuyến nghị cụ thể (ý kiến phản biện, đề xuất đối với nội dung của tài liệu thảo luận) để hoàn thành bản kế hoạch chiến lược

-          Các đơn vị chủ chốt làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện chất và HIV thống nhất các bước thực hiện tiếp theo để cùng hợp tác với ĐHYHN để triển khai kế hoạch

Contact Infomation

Phone:

Fax:

Email: