Các quan điểm điền dã dân tộc học về nghiện và sức khỏe tâm thần toàn cầu từ Trung Quốc, Nga, và Hoa Kỳ

07/03/2014
Email Print

Nicholas Bartlett, William Garriott & Eugene Raikhel

Nhân học y tế: Nghiên cứu xuyên văn hóa về sức khỏe và bệnh tật ( 13/01/2014)

 

TÓM TẮT

Vấn đề về “sức khỏe tâm thần toàn cầu” nổi lên trong những năm gần đây, tập trung vào việc cung cấp các can thiệp dựa trên bằng chứng đối với bệnh tâm thần ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà nhân chủng học và tâm thần học văn hóa về sự phù hợp của các chương trình này. Trong bài viết này, chúng tôi phản ánh về những cuộc tranh luận, dựa trên nghiên cứu thực địa điền dã dân tộc học về việc quản lý các rối loạn sử dụng chất ở Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rằng lý do thuộc về “những lỗ hổng điều trị”, phần mà hướng dẫn nhiều nghiên cứu và can thiệp trong đề mục sức khỏe tâm thần toàn cầu, phần bị che khuất của các tập hợp phức tạp của các hệ thống, các liệu pháp trị liệu, nhận thức, các yếu tố đóng khung và việc quản lý nghiện (cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần khác) trong bất kỳ ̣môi trường cụ thể nào. Khó khăn chính: Bài viết này được xây dựng trên các cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề “sức khỏe tâm thần toàn cầu” bằng cách so sánh việc quản lý rối loạn sử dụng chất ở Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ.

Vui lòng click vào đây để xem thông tin về nghiên cứu.