Cập nhật thông tin về Phòng chống HIV- Chương trình AIDSTAR-One- tháng 4 năm 2013

17/12/2013
Email Print

AIDSTAR-One tận dụng ưu thế của các tổ chức đối tác trong nhiều lĩnh vực trong nỗ lực ủng hộ cam kết đầy lùi HIV của Chính phủ Hoa Kỳ thông quan hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp kiến thức. STAR-One tổng hợp và chia sẻ các bài học kinh nghiệm của quá trình phòng chống HIV bằng các bản tóm tắt, nghiên cứu trường hợp và cơ sở dữ liệu các thực hành chương trình tốt và tiềm năng liên quan đến phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV.

Xin vui lòng xem đường dẫn này để cập nhật thông tin về Phòng chống HIV- Chương trình AIDSTAR-One- tháng 4 năm 2013