Đối tượng phục vụ

Các đối tượng VHATTC hướng tới đều nhắm mục đích chung nhất là xây dựng năng lực đào tạo trước mắt để phục vụ cho việc mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone, và về lâu dài xây dựng năng lực về y học nghiện nói chung và nghiện chất nói riêng.

  • Các cán bộ đã, đang và sẽ công tác trong hệ thống điều trị nghiện chất dự phòng lâu nhiễm HIV trực thuộc BỘ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
  • Các cán bộ của các trường Đại học, các cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức quốc tế có quan tâm và hoạt động trong lĩnh vực nghiện chất và HIV/AIDS
  • Các sinh viên và học viên của Đại học Y Hà Nội, trong đó thuộc hai chuyên ngành chính là Y học Dự phòng và Tâm thần
  • Các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điều trị nghiện chất và phòng, chống HIV/AIDS  

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR