Hoạt động

VHATTC xây dựng năng lực đào tạo và chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất góp phần vào công tác phòng, chống tác hại của các chất gây nghiện, trong đó đặc biệt là HIV/AIDS, đối với cá nhân người sử dụng ma tuý, gia đình và cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu này, các hoạt động của VHATTC tập trung vào một số ưu tiên chiến lược.

Các ưu tiên của VHATTC bao gồm: (1) Nâng cao năng lực giảng dạy lý thuyết và thực hành về điều trị nghiện chất nói chung và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone nói riêng; (2) Xây dựng, giới thiệu các tài liệu đào tạo về nghiện chất và điều trị nghiện chất hướng đến hỗ trợ tối đa cho quá trình phục hồi của người lệ thuộc ma tuý; (3) Triển khai các nghiên cứu lâm sàng và cộng đồng giúp xây dựng bằng chứng của Việt Nam; (4) Xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan và cá nhân nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước trong công tác điều trị nghiện chất và điều trị thay thế bằng methadone.

Về đào tạo, ba trọng tâm ưu tiên của VHATTC là:

Các hoạt động đào tạo của VHATTC bao gồm chuỗi bài giảng về y học và khoa học về nghiện chất tổ chức hai tháng một lần, các khoá đào tạo ngắn hạn, đào tạo trực tuyến và hỗ trợ kỹ thuật tại các cơ sở điều trị.  Để biết thêm thông tin về hoạt động đào tạo của VHATTC, xin bấm vào đây.

Về nghiên cứu, các trọng tâm ưu tiên của VHATTC bao gồm các nghiên cứu dịch tễ học và khoa học xã hội, các nghiên cứu lâm sàng, các nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tác động mô hình can thiệp, và các nghiên cứu chính sách xây dựng bằng chứng liên quan đến nghiện chất và HIV/AIDS. Để biết thêm thông tin về các hoạt động nghiên cứu của VHATTC và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo HIV/AIDS, có thể xem thêm tại đây.

Các tổ chức đối tác

  • VAAC

  • DSEP/MOLISA

  • FHI360

  • ATTC

  • PEPFAR