Hội Nghị Lần Thứ 2 Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện và HIV

Hội Nghị Lần Thứ 2 Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây Nghiện và HIV

27/06/2014
Email Print

Hướng tới Chăm sóc Toàn diện cho Người nhiễm HIV có Rối loạn Sử dụng Chất: Lồng ghép Điều trị Rối loạn Sử dụng chất, HIV và các Dịch vụ Y tế khác

Mục tiêu của hội thảo lần thứ 2 về rối loạn do sử dụng nghiện chất (SUD) và HIV:

  1. Xây dựng một góc nhìn toàn diện về dịch vụ lồng ghép rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện và các dịch vụ Y tế khác trong hệ thống chăm sóc HIV hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu của quần thể người nhiễm HIV với rối loạn do sử dụng nghiện chất.  
  2. Giới thiệu hàng loạt những mô hình và thực hành mới và cao nhất của sự phát triển để thúc đẩy hơn nữa dịch vụ lồng ghép rối loạn nghiện chất ở cấp cơ sở lâm sàng và cộng đồng.
  3. Giới thiệu những cách tiếp cận dựa trên bằng chứng cho điều trị ATS và rượu và chiến lược phát triển năng lực cho những dịch vụ này.
  4. Kết nối các cá nhân và tổ chức quan tâm đến dịch vụ và điều trị nghiện chất tại Việt Nam.

 

Những chủ đề chính của hội nghị gồm có:

  1. Lồng ghép dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng các chất gây nghiện vào hệ thống dịch vụ chăm sóc HIV
  2. Lồng ghép một loạt dịch vụ lồng ghép điều trị rối loạn sử dụng nghiện chất vào hệ thống điều trị tại cộng đồng.
  3. Xem lại các bằng chứng về mối quan hệ giữa việc sử dụng ATS và sử dụng rượu và ảnh hưởng của việc sử dụng các chất này đến lây nhiễm HIV.
  4. Phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng cho người lệ thuộc ATS và rượu.
  5. Phát triển lực lượng đội ngũ cán bộ với khả năng điều trị rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện tại Việt Nam: Vai trò của nhân viên Y tế hành vi.