MedPage:"30 năm HIV: Nhìn lại quá khứ, Hướng tới tương lai" của Phóng viên khu vực Bắc Mỹ- Michael Smith, North American Correspondent.

17/12/2013
Email Print

Ngày 20 tháng 5 năm, 2013, trang MedPage Ngày nay đã đăng tải bài viết "30 năm HIV: Nhìn lại quá khứ, Hướng tới tương lai" của  Phóng viên khu vực Bắc Mỹ- Michael Smith, North American Correspondent.

Ông Michaek Smith là người đã ba lần dành Giải thưởng Báo chí Khoa học và Xã hội của Hiệp hội Tác giả Khoa học Canada. Ông là tác giả viết bài khoa học đã xuất bản he was  Toronto Star trước khi trở thành phóng viên tự do năm 1994. 

Để xem toàn văn bài viết, xin vui lòng theo đường dẫn, tại đây.