Rối loạn tâm thần đồng diễn với lạm dụng rượu và chất gây nghiện khác. Kết quả từ Nghiên cứu Dịch tễ Thực địa (Epidemiologic Catchment Area)

Rối loạn tâm thần đồng diễn với lạm dụng rượu và chất gây nghiện khác. Kết quả từ Nghiên cứu Dịch tễ Thực địa (Epidemiologic Catchment Area)

04/06/2014
Email Print

Darrel A. Regier, MD, MPH; Mary E. Farmer, MD, MPH; Donald S. Rae, MS; Ben Z. Locke, MSPH; Samuel J. Keith, MD; Lewis L. Judd, MD; Frederick K. Goodwin, MD
JAMA. 1990;264(19):2511-2518. doi:10.1001/jama.1990.03450190043026.

Tóm tắt

Tỉ lệ mắc đồng thời rối loạn tâm thần và rối loạn sử dụng rượu và chất gây nghiện khác trên toàn quốc gia và trong bộ phận dân cư không sống trong các hộ gia đình tại Hoa Kỳ được xác định từ 20 291 người được phỏng vấn trong Nghiên cứu Dịch tễ thực địa (Epidemiologic catchment area) của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ. Ước tính tỉ lệ mắc suốt đời của dân số Hoa Kỳ là 22,5% đối với bất kỳ rối loạn tâm thần không liên quan tới lạm dụng chất, 13,5% đối với lệ thuộc - lạm dụng rượu, và 6,1% đối với lệ thuộc – lạm dụng chất khác. Trong số những người có rối loạn tâm thần, tỉ suất chênh của việc có rối loạn nghiện chất là 2,7, với tỉ lệ mắc suốt đời khoảng 29% (trong đó gồm 22% có rối loạn sử dụng rượu và 15% có rối loạn sử dụng chất gây nghiện khác). Với những người có rối loạn sử dụng rượu hoặc chất gây nghiện khác, 37% có rối loạn tâm thần đồng diễn. Tỉ lệ đồng diễn rối loạn tâm thần – rối loạn sử dụng chất cao nhất được thấy trong nhóm những người có rối loạn sử dụng chất gây nghiện (khác rượu). Trong nhóm này, hơn một nửa (53%) có rối loạn tâm thần với tỉ suất chênh là 4,5. Các cá nhân được điều trị trong các cơ sở lâm sàng chuyên khoa tâm thần và rối loạn nghiện chất có độ chênh cao hơn rõ rệt đối với các rối loạn đồng diễn. Trong các cơ sở của nhà nước, tỉ lệ đồng diễn rối loạn tâm thần và rối loạn nghiện chất cao nhất trong nhóm tù nhân, đặc biệt với các rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tâm thần phân liệt, và rối loạn lưỡng cực.

(JAMA. 1990;264:2511-2518)

Xin vui lòng click vào ĐÂY để biết thêm thông tin về bài báo.