Cách hoạt động của Ecoshare

Kết nối hệ sinh thái.

Ecoworld trực tiếp phát triển thành viên (chuỗi điểm Agent share) trên toàn cầu thông qua các công ty của Ecoworld: Discovery, Business, Land, … và mạng xã hội I’mEco.

Cập nhật tự động online chuỗi Agent share lên tất cả các ứng dụng chia sẻ của Ecoshare.

Tổ chức các hội thảo, giao lưu thương mại, hội chợ thương mại,… kết nối.

Tổ chức vận hành mô hình bán hàng chéo hàng nghìn, trăm nghìn, triệu,… Agent Share trên toàn cầu.

Kết nối hệ sinh thái theo vùng miền, theo tính chất ngành nghề, sản phẩm,…

Tổ chức truyền thông chung thu hút cộng động đến Ecoshare.

Tổ chức kinh doanh, bán hàng trên Ecomart.

Cộng đồng Ecoshare

Năm 2020, cộng đồng sử dụng các chương trình chia sẻ Ecoshare không chỉ trong lĩnh vực giao thông, bất động sản, dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế ...mà còn vượt ra ngoài nó trở thành một giao thức kết nối của cộng đồng văn minh.

Ecoshare là sự kết hợp giữa Internet vạn vật (Internet of thing) với công nghệ Blockchain trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0).

Tổ chức Event Ecoshare vào ngày 30/9/2019 tại Dubai.